603114651 / polygon-jihlava@seznam.cz
CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY | AUTOŠKOLA  
 DOMŮ PODMÍNKY CENÍK PROVOZNÍ ŘÁD TERMÍNY MULTIMÉDIA O NÁS  
 
PROVOZNÍ ŘÁD CENTRA KURZŮ BEZPEČNÉ JÍZDY – POLYGONU
 
I.
Všeobecná ustanovení
 

1. Tento provozní řád vydává firma - Antonín Musil, IČ10582088 , Chlumova 4755/12, PSČ 586 01 Jihlava, provozující centrum kurzů bezpečné jízdy - akreditované školicí středisko řidičů a akreditované středisko školení bezpečné jízdy (dále jen polygon) dle zák.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších zákonů předpisů a zejména pak vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů k řízení motorových vozidel.

2. Provozovatelem Polygonu je firma Antonín Musil, IČ10582088 , Chlumova 4755/12, PSČ 586 01 Jihlava

3. Tento provozní řád upravuje povinnosti provozovatele, zaměstnanců a účastníků školení.

4. Provozovatel seznámí s tímto provozním řádem všechny své zaměstnance, všechny účastníky školení a zajistí vyvěšení tohoto provozního řádu na viditelném místě v prostoru polygonu, rovněž jej umístí na internetu.

 
II.
Vstup a pohyb osob v areálu polygonu
 

1. Do areálu polygonu je možno vstupovat pouze přes vstupní bránu, která je označena jako „VSTUP POLYGONU JIHLAVA - HOSOV“.

2. Je přísný zákaz zdržovat se v areálu Polygonu Jihlava na místech, která k tomu nejsou určena. Provozovatel, nebo jeho zaměstnanci, jsou oprávněni v případě porušení tohoto ustanovení vykázat takové osoby z areálu polygonu.

3. O vstupu do areálu vede provozovatel evidenci. Každý návštěvník je povinen se ohlásit provozovateli, nebo jeho zaměstnancům.

4. Všechny osoby vstupující do areálu polygonu jsou povinny uposlechnout příkazu provozovatele, nebo jeho zaměstnanců.

5. Osoby vstupující do areálu polygonu nemají dovoleno se volně pohybovat po areálu polygonu.

6. Vstupem do areálu polygonu vstupuje každá osoba dobrovolně do smluvního vztahu a podrobuje se ustanovením tohoto provozního řádu a pokynům provozovatele a jeho zaměstnanců.

7. Vstup je povolen pouze osobám starším 15 let. Osoby, které nejsou starší 15 let, mohou vstupovat do areálu pouze v doprovodu osob starších 18 let.

8. Do areálu je přísný zákaz vstupu osobám, které jsou pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek.

9. Do areálu je zakázáno vstupovat se zbraní nebo střelivem.

10. Polygon je určen výhradně za účelem: školení bezpečné jízdy řidičů, školy smyku, školení řidičů do 3,5 t, školení řidičů nad 3,5 t.

 
II.
Provozní doba
 

1. Provozní dobu polygonu určuje provozovatel polygonu.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů, či z důvodů nepříznivého počasí, přerušit či zrušit školení.

 
III.
Vjezd, pohyb a parkování motorových vozidel v areálu polygonu
 

1. Do areálu polygonu je dovoleno vjíždět s motorovými vozidly, parkovat je a jezdit s nimi pouze na výzvu provozovatele, nebo jím pověřených zaměstnanců.

2. Do areálu polygonu se smí vjíždět pouze s vozidly, která jsou schválena k provozu na pozemních komunikacích, nebo které plní technické podmínky podle zvláštního předpisu (§36 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých jízdy souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.)).

3. V případě, že vozidlo užité k absolvování školení bezpečné jízdy nesplňuje podmínky k provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 56/2001 Sb.), odpovídá osoba, která jej užila, zcela a v plné výši za případné škody na zdraví a majetku poskytovatele či třetích osob.

4. Účastník kurzu školení bezpečné jízdy může absolvovat výcvik pouze ve vozidle, k jehož řízení jej opravňuje řidičské oprávnění, jehož je držitelem.

5. V případě pochybností ohledně technického stavu vozidla může provozovatel, nebo jeho zaměstnanec, zakázat absolvovat školení v takovémto vozidle.

6. Při kurzu bezpečné jízdy pro řidičská oprávnění AM, A1 a A musí být řidič vybaven, a během praktických jízd i řádně použít, pevnou bundou a dlouhými kalhotami, popř. kombinézou, pevnými botami, ochrannou přilbou se štítem, nebo s brýlemi a rukavicemi. Nesplnění těchto podmínek i přes výzvu provozovatele, nebo jím pověřených zaměstnanců, je důvodem k ukončení účasti na školení bez nároku na vrácení ceny školení či jiných nároků.

7. Osoba účastnící se školení je povinna na vyzvání kdykoli v průběhu školení předložit průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas), řidičský průkaz, případně osvědčení o technickém stavu vozidla spolu s dokladem o povinném smluvním pojištění vozidla, se kterým se školení účastní. Osoba účastnící se školení musí před zahájením školení i po celou jeho dobu být způsobilá k řízení vozidla (viz § 3 zákona č. 361/2000 Sb.).

8. V případě, že by osoba účastnící se školení průkaz totožnosti, osvědčení o technickém stavu vozidla, doklad o povinném smluvním pojištění vozidla podle tohoto článku nepředložila, nebo by tyto doklady předložila nečitelné, poškozené, nebo by tyto doklady byly falešné, má provozovatel polygonu právo ukončit účast této osoby na školení bez nároku na vrácení ceny školení a vykázat ji z areálu polygonu.

9. Každý zodpovídá za všechny vnesené věci, které do areálu polygonu vnese. Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nemohlo dojít k jejich zcizení, včetně zaparkovaných vozidel a věcí v nich uložených a odložených. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených a odložených v areálu.

10. V areálu je zakázáno volné pobíhání psů či jiného zvířectva. Za škodu způsobenou nedodržením tohoto zákazu odpovídá majitel zvířete, nebo osoba, která zvíře do areálu přivedla.

 
IV.
 

    Tento provozní řád vydal provozovatel polygonu firma Antonín Musil, IČ10582088 , Chlumova 4755/12, PSČ 586 01. Tento provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2009

 
Antonín Musil
 
 
 
 
 
  Polygon JIHLAVA-HOSOVAntonín Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
HosovChlumova 12
586 01 Jihlava586 01 Jihlava
polygon-jihlava@seznam.czautoskolamusil@seznam.cz
GPS 49°23'32.880"N, 15°32'50.661"EGPS: Loc: 49°24'8.647"N; 15°35'12.475"E
Created 2012 by Mara