603114651 / polygon-jihlava@seznam.cz
CENTRUM BEZPEČNÉ JÍZDY | AUTOŠKOLA  
 DOMŮ PODMÍNKY CENÍK PROVOZNÍ ŘÁD TERMÍNY MULTIMÉDIA O NÁS  
 
Informace
Zažádat o odpočet 3 bodů v registru řidiče může pouze žadatel, který:
 
1) je držitelem příslušného řidičského oprávnění
2) nemá v registru zaznamenáno v součtu více než 10 bodů za porušení právních předpisů a nemá zaznamenán žádný jednotlivý přestupek ohodnocený 6-ti a více body.
3) podal předepsanou žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy za účelem odečtení bodů v registru řidičů včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.

4) doloží k žádosti výpis z evidence bodového hodnocení osoby, který není starší více jak 3 dny k datumu podání přihlášky na školení (nejedná se o výpis z evidenční karty řidiče, jedná se o takový výpis, ve kterém je uvedeno i bodové ohodnocení jednotlivých přestupků). O výpis si můžete může zažádat na Magistrátu města - Odbor dopravy, nebo na všech pobočkách Czech POINT.

5) předloží platný řidičský průkaz, nebo výpis z evidenční karty osoby, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění
6) předloží platný občanský průkaz nebo cestovní pas
7) je zdravotně způsobilý k řízení vozidla
8) předloží osvědčení o registraci vozidla, technickou způsobilost vozidla a doklad o povinném smluvním pojištění vozidla
9) zaplatil cenu školení dle obchodních podmínek
10) při školení - výcviku je odborně i zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla
11) seznámil se a podpisem vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami Polygonu Jihlava
12) dostavil se ve stanoveném čase na školení bezpečné jízdy
13) dodržuje obchodní podmínky a pokyny organizačních pracovníků
14) absolvuje školení po celou dobu trvání a v plném rozsahu
14) pozor, certifikát pro odpočet bodů je potřeba nejpozději do 30-ti dnů od data vydání doručit na příslušný úřad a zažádat o odpočet bodů, jinak certifikát propadá a není možné po této lhůtě o odpočet bodů požádat!
 
Práva a povinnosti objednatele (řidiče)

a) objednatel je povinen podat žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů, dále je povinen prokázat, že je držitelem příslušného řidičského oprávnění a že má ke dni podání písemné žádosti o přijetí na školení nejvýše 10 bodů v registru řidičů za porušení právních předpisů, ohodnocených podle zvláštního právního předpisu (zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) méně než 6 body. Bodové hodnocení prokazuje objednatel ověřeným výstupem z registru řidičů o jeho záznamech bodového hodnocení.

b) objednatel je povinen dostavit se na místo určené poskytovatelem včas a ve stavu, který mu umožňuje školení bezpečné jízdy řádně absolvovat

c) v případě, že se objednatel nemůže dostavit na školení v dohodnutém termínu, má možnost do sedmi dnů před stanoveným termínem školení, na které se přihlásil prostřednictvím žádosti o přijetí na školení bezpečné jízdy, od smlouvy písemně odstoupit. Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou, kdy toto odstoupení zašle objednatel na adresu poskytovatele: Chlumova 12, 58601 Jihlava, nebo prostřednictvím elektronické pošty zašle odstoupení od smlouvy na emailovou adresu polygon-jihlava@seznam.cz Odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronické pošty musí být označeno zaručeným elektronickým podpisem.

 
Obchodní podmínky

Cena služby je stanovena ceníkem poskytovatele. Tento je k dispozici u poskytovatele, rovněž je zveřejněn na internetových stránkách http://www.autoskolamusil.cz/polygon/cenik.php. Strany si mezi sebou sjednávají cenu za školení, která je v době uzavření smlouvy zveřejněna poskytovatelem v jeho ceníku na výše uvedených internetových stránkách. Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit nejpozději 8 dnů před stanoveným termínem školení. Termínem školení se rozumí termín, na který objednatel podal žádost o přijetí na školení bezpečné jízdy řidičů.

 
Objednatel provede úhradu ceny následujícími způsoby:
 

a) bankovním převodem na účet poskytovatele číslo 1464478349/0800, vedený u České spořitelny a.s., přičemž objednatel uvede jako variabilní symbol své rodné číslo. Objednatel zde uvede přesné údaje, jako je IČ, pokud je plátcem DPH, tak i DIČ. Platba musí být připsána na účet poskytovatele nejpozději 8 dnů před konáním školení bezpečné jízdy.

b) v hotovosti v den konání kurzu v místě podnikání poskytovatele na adrese: Chlumova ul. 12, 586 01 Jihlava
 

Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny za školení. Objednatel souhlasí, že poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 26 zák. č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

 
 
 
 
 
  Polygon JIHLAVA-HOSOVAntonín Musil - 1. Soukromá autoškola v Jihlavě
HosovChlumova 12
586 01 Jihlava586 01 Jihlava
polygon-jihlava@seznam.czautoskolamusil@seznam.cz
GPS 49°23'32.880"N, 15°32'50.661"EGPS: Loc: 49°24'8.647"N; 15°35'12.475"E
Created 2012 by Mara